Inhoudsopgave
1	PRIVACY STATEMENT - MAASTER
2	Wilt u niet meer worden benaderd?
3	Waarvoor worden de camera's op de Maasovergangen in Rotterdam gebruikt?
4	Wat registreren we?
5	Hoe komt u aan mijn persoonsgegevens?
5.1	Maaster algemeen
5.2	Maasterdeelnemer Spitsmijden
6	Beveiliging van uw gegevens
7	Inzage en wijzigen van uw gegevens
8	Bewaren van uw persoonsgegevens
10 Vragen en meer informatie


1	PRIVACY STATEMENT - MAASTER
Het project Maaster wordt door ARS Traffic & Transport Technology B.V. in opdracht van de Verkeersonderneming uitgevoerd, om de filedruk tijdens de werkzaamheden in de Maastunnel te verminderen. Het project start op 3 juli 2017 en duurt (inclusief nameting) tot en met 15 november 2019. Deelname aan het project is geheel vrijwillig.
ARS Traffic & Transport Technology B.V. verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens voor het werven van en communicatie met deelnemers en het meten en analyseren van hun mobiliteitsgedrag tijdens het project Maaster. Deze persoonsgegevens verkrijgen wij onder andere 
*	door middel van kentekenregistratiecamera's in de Maastunnel, over de Erasmusbrug en de Willemsbrug in zuidelijke richting tijdens de Avondspits (15:00-19:00). 
*	door reizigers die zich aanmelden voor het project (kentekens en NAW gegevens) 
*	alsmede tijdens de looptijd van het project  door het gebruik van de Maaster, website en App i.c.m. de locatiediensten op de smartphone. 
*	De registratie van deelnemergegevens kan aangevuld worden met een telefoonnummer en/of bankrekeningnummer, afhankelijk van de vorm van deelname. 
De verwerking van deze gegevens verloopt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Verkeersonderneming en wordt uitgevoerd door ARS Traffic & Transport Technology B.V..

2	Wilt u niet meer worden benaderd?
Hebt u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen, maar wilt u niet meer worden benaderd voor het project Maaster of vergelijkbare projecten? Dan kunt u dit aangeven op de speciale website www.scanmijniet.nl. Uw registratie op deze website vindt plaats op basis van uw kenteken en is een jaar lang geldig. Deze beveiligde database is ook in beheer bij ARS Traffic & Transport Technology B.V.. Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG afdoende beschermd. Uw gegevens zullen bijvoorbeeld nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.

3	Waarvoor worden de camera's op de Maasovergangen in Rotterdam gebruikt?
Om de regio bereikbaar te houden is het nodig het aantal auto's in de spits te verminderen. Dit doet De Verkeersonderneming onder andere door het gericht bieden van alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals Maaster, met bijvoorbeeld Spitsmijden aan automobilisten die frequent worden waargenomen op dit traject.
Op diverse locaties in Rotterdam vinden daartoe verkeersmetingen plaats. Deze kentekenregistraties zijn zaterdag 17 juni 2017 aangekondigd in advertenties.
Tijdens het project Maaster worden camera's op de drie Maasovergangen tijdens de Avondspits (15:00-19:00) in de zuidelijke richting (Maastunnel, Erasmusbrug en Willemsbrug) gebruikt voor de juiste berekening van de beloning van de deelnemers. Ook gebruiken wij camera's in de noordelijke richting voor het verbeteren van de verkeersinformatie en ter ondersteuning van controles.

4	Wat registreren we?
Het verkeersonderzoek bestaat uit de analyse van verkeersstromen, die in kaart worden gebracht door de registratie van kentekens met camera's, GPS-locaties via de App en woon-werk adressen voor herkomst-bestemmings analyse. De camera's worden daarbij uitsluitend gebruikt om het kenteken, het passagetijdstip en de locatie te registreren van autoverkeer. Hieruit kunnen dan reistijden en ritfrequentie van het verkeer worden afgeleid. Snelheidsovertredingen en voertuigkenmerken zijn niet relevant voor het onderzoek en worden niet geregistreerd.

5	Hoe komt u aan mijn persoonsgegevens?
Wanneer u voor Maaster Spitsmijden in aanmerking komt en benaderd mag worden, bent u frequent waargenomen door de kentekenregistratiecamera's in de Maastunnel of op de Erasmusbrug of de Willemsbrug in zuidelijke richting. Naar aanleiding van die registraties is bij de RDW het bijbehorende adres opgevraagd. Dit gebeurt met instemming en medewerking van De Verkeersonderneming en is in overeenstemming met de AVG.
Wegbeheerders kunnen op grond van artikel 42, lid 4c van de Wegenverkeerswet adressen opvragen in het kentekenregister als dit voor hun publieke taak noodzakelijk is. Rijkswaterstaat heeft als wegbeheerder de publieke taak te zorgen voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming. Op grond van deze taak zijn de adressen voor Maaster Spitsmijden opgevraagd bij de RDW.
Indien u vragen hebt over het verstrekken van persoonsgegevens door de RDW, dan verwijzen wij u naar de rubriek "Hoe beschermt de RDW mijn privacy?". Deze informatie is te vinden op de website van de RDW (www.rdw.nl):
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/motor/uw-registratie-bij-de-rdw/hoe-beschermt-de-rdw-mijn-privacy
Wanneer u deelneemt aan het project Maaster bewaren wij gegevens van u. Paragraaf 5.1 en 5.2 geven aan welke gegevens wij per gebruikersprofiel opslaan.

5.1	Maaster algemeen 
U bent geinteresseerd en wilt op de hoogte gehouden worden van Maaster. Wij bewaren:
*	e-mail adres en wachtwoord.
*	Optioneel een telefoonnummer.

5.2	Maasterdeelnemer Spitsmijden
Wij hebben uw kenteken regelmatig geregistreerd en u komt in aanmerking om structureel de spits te mijden. Wij bewaren:
*	naam, adres, woonplaats zijn verkregen bij de RDW; deze gegevens zullen tevens worden gedeeld met derde partijen enkel ter verzending van uitnodigingsbrieven aan potentiële deelnemers;
*	wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres, werkadres en bankrekeningnummer worden door de deelnemer zelf opgegeven bij aanmelding voor het project;
*	GPS-locaties d.m.v. de Spitsmijden App nadat de deelnemer toestemming heeft gegeven door installatie en gebruik van de App. Bij starten van de app wordt gevraagd de App te machtigen om:
    o	Toegang te verkrijgen tot opslag
    o	Toegang te verkijgen tot locatie
*	Kenteken(s), locatie en datum/tijd van herkenning d.m.v. camera-detecties.

6	Beveiliging van uw gegevens
Voor de database met uw persoonsgegevens en de website www.maaster.nu zijn adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen die een op het risico afgestemd beschermingsniveau waarborgen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De database en de website worden in overeenstemming met de AVG adequaat beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Bij technische maatregelen kunt u denken aan: fysieke beveiliging op de ingang van ons kantoor of elektronische beveiliging op onze servers  met wachtwoorden en encryptie.
Bij organisatorische maatregelen kunt u denken aan het beperken van toegang tot gegevens tot bepaalde medewerkers en geheimhoudsingsplicht voor alle medewerkers ongeacht betrokkenheid of niveau.

7	Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via servicedesk@maaster.nu

U hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
- het (laten) corrigeren van fouten;
- het (laten) verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- het tijdelijk of permanent intrekken van toestemming;
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
- een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens in elektronische vorm en om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij;
- om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Er zullen controlevragen worden gesteld om uw identiteit te kunnen vaststellen, ook vragen wij schriftelijk bewijs in de vorm van een ID-kaart of een paspoort waarop u uw foto, uw BSN en MRZ (de onderste rij getallen en letters op een paspoort)  mag doorhalen.

Wanneer u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen, kan u niet meer deelnemen aan het project. 

8	Bewaren van uw persoonsgegevens
Opgevraagde persoonsgegevens van automobilisten die regelmatig van het projecttraject gebruikmaken, maar niet ingaan op de uitnodiging of eenmalige herinnering om deel te nemen aan "Maaster Spitsmijden", worden binnen tien werkweken na registratie verwijderd uit de database van Maaster. Persoonsgegevens van deelnemers worden tot maximaal twee maanden na einde Nameting (15 november 2019) bewaard in de database van Maaster, tenzij u expliciet toestemming geeft om de gegevens langer te mogen bewaren.
Geaggregeerde statistische gegevens over de totale groep Deelnemers, die worden gebruikt voor verkeersonderzoek door De Verkeersonderneming (bijvoorbeeld voor maatregelen om de files te verminderen) worden mogelijk langer bewaard. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een persoon.

9 Overdracht activiteiten
Indien (een onderdeel van) ARS een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) ARS wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve een van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

10 Vragen en meer informatie
Vragen over Maaster die gerelateerd zijn aan de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming van ARS Traffic & Transport Technology B.V..

De heer W. Blom, DPO
Nassaulaan 25
2514 JT  Den Haag
Postbus 85911
2508 CP  Den Haag
privacy@ars.nl

Een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op www.maaster.nu. Meer informatie over verkeersonderzoeken en kentekenregistraties kunt u vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/verkeersonderzoek

Wijzigingen Privacystatement
ARS behoudt zich het recht voor haar privacystatement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacystatement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Maaster, mei 2018